Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Fotolinde bvba / Justborn – Marktstraat 40 – Harelbeke.

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op documenten van de koper voor zover deze laatste in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De leveringsdatum is een streefdatum, hij zal zo goed als mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot het verbreken van het contract of tot schadevergoeding.

5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

6. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.

7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, dit behoudens uitzondering waarbij op de factuur uitdrukkelijk vermeld staat dat de leveringen betaalbaar zijn ten laatste de 30e dag na de factuurdatum.

8. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. Bij niet betaalde, of gedeeltelijk betaalde rekeningen of facturen mag geen gebruik gemaakt worden van de foto’s op welke manier dan ook.

9. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

10. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand.

11. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15 % van het factuurbedrag en dit met een minimum van 75 €. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

12. Alle opdrachten bestemd voor uitgave die onder Sabam stelsel of auteursrechten wetgeving vallen moeten door de klant opgevolgd worden en of aangegeven worden. De productie maatschappij kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden aangezien het aantal kopijen niet altijd bekend is.

13. Op al onze foto’s, ontwerpen en digitale bestanden berust copyright. Al onze foto’s blijven steeds eigendom van Fotografie Fotolinde bvba ( Justborn ). U kan steeds het copyright van uw foto’s afkopen. Elke inbreuk tegen het copyright zal door Fotolinde bvba gerechtelijk vervolgd worden. Wanneer Fotolinde bvba ( Justborn )in opdracht hebben gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het werk, behouden Fotografie Fotolinde bvba, tenzij zij er afstand van hebben gedaan, hun auteursrechten op het werk en dus ook hun reproductierechten. Door deel te nemen aan een fotoshoot of een opdracht toe te kennen aan Fotolinde bvba ( Justborn ) verklaart u op de hoogte te zijn van de wet op het auteursrecht.

14. Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto's, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video's, enz...) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook toegestaan.

15. Indien een annulatie vanwege de klant komt, zal 25% (met een minimum van €200 exclusief 21% BTW) van het vooropgestelde werk gevorderd worden, aangezien bij reservering geen voorschot betaald wordt en de overeenkomst op vertrouwen berust. Deze kosten worden aangerekend indien dit vertrouwen geschonden is wegens een annulatie.

16. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de zetel van de verkoper.

Fotolinde bvba / Justborn Marktstraat 40 Harelbeke BE0460 130 683